ตำแหน่งงาน

» หมวดธุรกิจ  »  Back Office (สำนักงานใหญ่)  »  ฝ่ายการเงินและบัญชี

Asst Chief Account

-จบสายบัญชีในระดับปริญญาตรี -มีประสบการณ์งานด้านการปิดงบ -มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป -มีความซื่อสัตย์ สุจริต -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ -มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

Account Payment

-จบสายบัญชีในระดับ ปวส - ปริญญาตรี -มีประสบการณ์งานด้านโรแรมพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความซื่อสัตย์ สุจริต -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ -มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

Account Reciving

-จบสายบัญชีในระดับ ปวส - ปริญญาตรี -มีประสบการณ์งานโรงแรมพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความซื่อสัตย์ สุจริต -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ -มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร